ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ มูรมานสก์ คีรอฟ บินภายในไป-กลับ ชมแสงเหนือ 3คืน 8วัน 6คืน (พ.ย.61-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 89,900.-

MR.RUSSIA-TGBV-11

ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ มูรมานสก์ คีรอฟ บินภายในไป-กลับ ชมแสงเหนือ 3คืน 8วัน 6คืน (พ.ย.61-มี.ค.62)

โดยสายการบิน Thai airways

เที่ยวรัสเซีย 8 วัน 6 คืน ล่าแสงเหนือ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์

 • พักโรงแรม 4 ดาวเชนอินเตอร์ในเมือง ไม่เหนื่อย การเดินทาง
 • บินตรงสู่มอสโคว์ ด้วย สายการบินไทย สะสมไมล์ 50%
 • รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ขาปูยักษ์ คัมชัตกา พร้อมแชมเปญ
 • ชมแสงเหนือจุใจ 3 คืนเต็ม (มูรมานสก์ 2 คืน // คีรอฟ 1 คืน)
 • ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ บนลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ สุดสนุก เร้าใจ

ตารางโปรแกรม

วันที่ รายการเดินทาง
1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์
2 มอสโคว์
3 มูร์มันสค์
4 มูรมานสก์ – คีรอฟ
5 คีรอฟ – มูรมานสก์
6 มูรมานสก์ – มอสโคว์
7 มอสโคว์ – กรุงเทพฯ
8 กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

(คณะเดินทางอย่างน้อย 20 ท่าน)

ราคาผู้ใหญ่

29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561

6 – 13 ธันวาคม 2561

 89,900
27 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 98,800

17 – 24 มกราคม 2562

14 – 21 กุมภาพันธ์ 2562

14 – 21 มีนาคม 2562

 

89,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ) และเที่ยวบินภายในประเทศ สายการบิน Aeroflot Airline เส้นทาง มอสโคว์ – มูรมานสก์ – มอสโคว์
 • ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 6 คืน มอสโคว์ ที่โรงแรม Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเท่า มูรมานสก์ ที่โรงแรม Azimut Hotel หรือเทียบเท่า คีรอฟ ที่โรงแรม Tirvos Hotel หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ อาหารมื้อพิเศษ ขาปูยักษ์ คัมชัตกา พร้อมแชมเปญ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ค่าทิปยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้าเอง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านเห็นสมควรกับการได้รับบริการ)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 23 กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

จองและวางมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังการจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 21 วัน เพื่อยืนยันการเดินทาง และกรุณาส่งแฟ็กซ์ ใบโอนเงินมาที่บริษัทฯ

 

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือติดต่อสอบถาม คลิก