ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำอะ ฟรีเดย์ 1 วัน ลานสกีโคคุไซ บุฟเฟ่ต์ขาปู 5วัน 3คืน (พ.ย.61-มี.ค.62) โดยสายการบิน Air asia x เริ่มต้น 23,888.-

MR.JAPAN-XJTR-112

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำอะ ฟรีเดย์ 1 วัน ลานสกีโคคุไซ บุฟเฟ่ต์ขาปู 5วัน 3คืน (พ.ย.61-มี.ค.62)

โดยสายการบิน Air asia x

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน บินโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ตารางโปรแกรม

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
3 ดิวตี้ฟรี – ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ –  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์  – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4 อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 23,888.-
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 23,888.-
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 23,888.-
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2561 25,888.-
01-05 ธันวาคม 2561 27,888.-
02-06 ธันวาคม 2561 27,888.-
03-07 ธันวาคม 2561 27,888.-
04-08 ธันวาคม 2561 27,888.-
05-09 ธันวาคม 2561 27,888.-
06-10 ธันวาคม 2561 27,888.-
07-11 ธันวาคม 2561 27,888.-
08-12 ธันวาคม 2561 28,888.-
09-13 ธันวาคม 2561 28,888.-
10-14 ธันวาคม 2561 28,888.-
12-16 ธันวาคม 2561 25,888.-
13-17 ธันวาคม 2561 25,888.-
14-18 ธันวาคม 2561 25,888.-
15-19 ธันวาคม 2561 25,888.-
16-20 ธันวาคม 2561 25,888.-
17-21 ธันวาคม 2561 25,888.-
18-22 ธันวาคม 2561 25,888.-
19-23 ธันวาคม 2561 25,888.-
20-24 ธันวาคม 2561 25,888.-
26-30 ธันวาคม 2561 35,888.-
27-31 ธันวาคม 2561 35,888.-
29 ธันวาคม 61-02 มกราคม 62 (ปีใหม่) 38,888.-
30 ธันวาคม 61-03 มกราคม 62 (ปีใหม่) 38,888.-
31 ธันวาคม 61-04 มกราคม 62 (ปีใหม่) 35,888.-
04-08 มกราคม 2562 25,888.-
05-09 มกราคม 2562 25,888.-
06-10 มกราคม 2562 25,888.-
07-11 มกราคม 2562 25,888.-
08-12 มกราคม 2562 25,888.-
09-13 มกราคม 2562 25,888.-
10-14 มกราคม 2562 25,888.-
11-15 มกราคม 2562 25,888.-
12-16 มกราคม 2562 25,888.-
13-17 มกราคม 2562 25,888.-
14-18 มกราคม 2562 25,888.-
15-19 มกราคม 2562 25,888.-
16-20 มกราคม 2562 25,888.-
18-22 มกราคม 2562 25,888.-
19-23 มกราคม 2562 25,888.-
20-24 มกราคม 2562 25,888.-
21-25 มกราคม 2562 25,888.-
22-26 มกราคม 2562 25,888.-
23-27 มกราคม 2562 25,888.-
24-28 มกราคม 2562 25,888.-
25-29 มกราคม 2562 25,888.-
26-30 มกราคม 2562 25,888.-
27-31 มกราคม 2562 25,888.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
11-15 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
12-16 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
13-17 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
14-18 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
15-19 กุมภาพันธ์ 2562 28,888.-
16-20 กุมภาพันธ์ 2562 28,888.-
17-21 กุมภาพันธ์ 2562 28,888.-
18-22 กุมภาพันธ์ 2562 28,888.-
19-23 กุมภาพันธ์ 2562 28,888.-
21-25 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
22-26 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
23-27 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
24-28 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 25,888.-
26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562 25,888.-
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 25,888.-
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2562 25,888.-
01-05 มีนาคม 2562 25,888.-
02-06 มีนาคม 2562 25,888.-
03-07 มีนาคม 2562 25,888.-
04-08 มีนาคม 2562 25,888.-
05-09 มีนาคม 2562 25,888.-
07-11 มีนาคม 2562 25,888.-
08-12 มีนาคม 2562 25,888.-
09-13 มีนาคม 2562 25,888.-
10-14 มีนาคม 2562 25,888.-
11-15 มีนาคม 2562 25,888.-
12-16 มีนาคม 2562 25,888.-
13-17 มีนาคม 2562 25,888.-
14-18 มีนาคม 2562 25,888.-
15-19 มีนาคม 2562 25,888.-
16-20 มีนาคม 2562 25,888.-
17-21 มีนาคม 2562 25,888.-
18-22 มีนาคม 2562 25,888.-
19-23 มีนาคม 2562 25,888.-
20-24 มีนาคม 2562 25,888.-
21-25 มีนาคม 2562 25,888.-
22-26 มีนาคม 2562 25,888.-
23-27 มีนาคม 2562 25,888.-
24-28 มีนาคม 2562 25,888.-
25-29 มีนาคม 2562 25,888.-

26-30 มีนาคม 2562

25,888.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • มัดจำท่านละ 18,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข

เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือติดต่อสอบถาม คลิก