ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ขึ้นเขาจุงฟราว ชมวิวบนหอไอเฟล นั่งรถไฟ TGV 10วัน 7คืน (ก.พ.-เม.ย.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 84,555.-

MR.EUROPE-TGGG-55

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ขึ้นเขาจุงฟราว ชมวิวบนหอไอเฟล นั่งรถไฟ TGV 10วัน 7คืน (ก.พ.-เม.ย.62)

โดยสายการบิน Thai airways

เที่ยวยุโรป เส้นยอดนิยม เที่ยวครบ  พักดี  ทานเยี่ยม ไม่เร่งรีบ  10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ พักอินตาลี 2 คืน พักสวิส 2 คืน พักฝรั่งเศส 3 คืน พิเศษกับเมนู!!  สปาเก็ตตี้ และพิซซ่าต้นตำรับ , ฟองดูต้นตำรับสวิตเซอร์แลนด์ , ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์  , และอาหารไทย ณ กรุงปารีส

ตารางโปรแกรม

วันที่ รายการเดินทาง
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
2 โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน  –  ปิซ่า
3 เมืองปิซ่า–หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก–เมสเตร้–นั่งเรือสู่เกาะเวนิส– สะพานถอนลมหายใจ–จัตุรัสซานมาร์โค–วิหารซานมาร์โค
4 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )
5 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา–สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป–ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี–สวิสสฟิงซ์–ลูเซิร์น
6 เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง
7 ดิจอง– รถไฟด่วน TGV–พระราชวังแวร์ซายส์ –ล่องเรือแม่น้ำแซนน์–ถนนชองเอลิเซ่ –ประตูชัยปารีส–อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
8 ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง
9 ปารีส – กรุงเทพฯ
10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคา

วันที่ 7 – 16 ก.พ. 62

(วันวาเลนไทน์)

84,555

วันที่ 9 – 18 ก.พ. 62

(วันหยุดมาฆบูชา)

84,555
วันที่ 21 – 30 มี.ค. 62 84,555
วันที่ 20 – 29 เม.ย. 62 89,555


อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 4. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 6. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 8. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
 9. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 4. ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 18 ยูโร)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 35,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000บาท)

 

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือติดต่อสอบถาม คลิก