ทัวร์อิหร่าน มิราเคล เตหะราน ชีราซ อิสฟาฮาน อะบียาเนห์ คาชาน 7วัน 4คืน (ธ.ค.61) โดยสายการบิน Mahan air เริ่มต้น 48,900.-

MR.IRAN-W5ET-02

ทัวร์อิหร่าน มิราเคล เตหะราน ชีราซ อิสฟาฮาน อะบียาเนห์ คาชาน 7วัน 4คืน (ธ.ค.61)

โดยสายการบิน Mahan air

เที่ยวอิหร่าน 7 วัน 4 คืน เปิดเส้นทางสู่ต้นอารยธรรมอาณาจักรเปอร์เซียโดยสายการมาฮานแอร์ มีบินภายในจากเตหะรานสู่เมืองชีราซ นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยที่สุดในโลกตะวันออก นำท่านสัมผัสเส้นทางแสนพิเศษที่จะนำท่านพบกับ ดินแดนแห่งอารยธรรมของเปอร์เซีย ท่องเที่ยวชมความสวยงามของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่งเป็นอารยธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมืองหลวงเตหะรานที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่ง และเมืองต่างๆ

เตหะราน    เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาอัลบอร์ช อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร เป็นศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคม เศรษฐกิจ และการธนาคาร ซึ่งมีเครือข่ายการติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลก

ชีราซ         เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองแห่งกวี วรรณกรรม ไวน์และดอกไม้ เป็นสถานที่เกิดของกวี

อิสฟาฮาน   เมืองที่สวยที่สุดของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดและเป็นเมืองแห่งอารยะธรรมเปอร์เซียยุคที่ 2

อะบียาเนห์  หมู่บ้านสีชมพู หมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีอายุร่วม 1,000 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาคาร์คาสระดับความสูง 2,235 เมตร ตอนกลางของเทือกเขาซาโกรส

คาชาน       เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทำพรม และผ้าไหม นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาก คือ น้ำกุหลาบ              ซึ่งผลิตจากสวนกุหลาบที่มีชื่อเสียงสำหรับส่งขายเป็นสินค้าออก

ตารางโปรแกรม

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 เตหะราน -พิพิธภัณฑ์ของพระราชวัง -หอคอยแห่งอิสระภาพ
3 อิสฟาฮาน-อะบียาเนห์-คาชาน
4 ชีราซ-อิสฟาฮาน
5 อิสฟาฮาน
6 อิสฟาฮาน-อะบียาเนห์-คาชาน
7 กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

ทัวร์อิหร่าน 7 วัน  4 คืน (W50)

ราคา/ท่าน/พักคู่

(คณะ 20+1 )

19-25 ต.ค 61 48,900
5-11 ธ.ค 61 49,900


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินมาฮาน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และสายการบินภายในประเทศ เส้นทาง เตหะราน-ชีราซ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอิหร่าน
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ,ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป่าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มหรือกรณีสายการบินขึ้นอัตราค่าน้ำมันในภายหลัง
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

หลังคอนเฟริมเดินทางและจองตั๋วกับทางบริษัทฯ ต้องทำการชำระมัดจำ 25,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

 

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือติดต่อสอบถาม คลิก