ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3วัน 2คืน (ต.ค.61-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai Lion air เริ่มต้น 7,999.-

MR.SINGAPORE-SLSH-25

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3วัน 2คืน (ต.ค.61-มี.ค.62)

โดยสายการบิน Thai lion air

เที่ยวสิงโปร์ ถูกเวอร์ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ตารางโปรแกรม

วันที่ รายการ
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
3 Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย -ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

พีเรียด ราคาท่านละ

2-4 ต.ค. 61

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

8,299

29-31 ต.ค. 61

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

8,299

30 ต.ค.-1 พ.ย.

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

8,299

31 ต.ค. – 2 พ.ย.

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

8,299
1-3 พ.ย. 61 8,299
4-6 พ.ย. 61 8,299
8-10 พ.ย. 61 8,299
11-13 พ.ย. 61 8,299
18-20 พ.ย. 61 8,299
22-24 พ.ย. 61 8,299
25-27 พ.ย. 61 8,299
29 พ.ย. -1 ธ.ค. 8,299
4-6 ธ.ค. 61 8,299
11-13 ธ.ค. 61 8,299
17-19 ธ.ค. 61 8,299
18-20 ธ.ค. 61 8,299
19-21 ธ.ค. 61 8,299
24-26 ธ.ค. 61 8,299
3-5 ม.ค. 61 8,299
6-8 ม.ค. 61 8,299
10-12 ม.ค. 61 7,999
13-15 ม.ค. 61 8,299
20-22 ม.ค. 61 8,299
24-26 ม.ค. 61 7,999
27-29 ม.ค. 61 8,299
14-16 ก.พ. 61 8,299
17-19 ก.พ. 61 7,999
21-23 ก.พ. 61 8,299
4-6 มีนาคม 61 7,999
5-7 มีนาคม 61 7,999
11-13 มีนาคม 7,999
12-14 มีนาคม 7,999
13-15 มีนาคม 7,999
14-16 มีนาคม 8,299
17-19 มีนาคม 8,299
18-20 มีนาคม 7,999
19-21 มีนาคม 7,999
21-23 มีนาคม 7,999
25-27 มีนาคม 7,999
26-28 มีนาคม 7,999
27-29 มีนาคม 7,999

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถค่าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท (จ่ายที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติกรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน นับจากวันเดินทาง

 

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือติดต่อสอบถาม คลิก