ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มอนเบ็นสึ ไอซ์ เบรคเกอร์ แอ๊ก แอ๊ก 5 วัน 3 คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 38,888.-

MR.JAPAN-TGTR-101

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มอนเบ็นสึ ไอซ์ เบรคเกอร์ แอ๊ก แอ๊ก 5 วัน 3 คืน (ม.ค.-มี.ค.62)

โดยสายการบิน Thai airways

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย ฟรี ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์  Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ตารางโปรแกรม

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเช่  – เมืองฟุราโน่ –  สุนัขลากเลื่อน – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน ทาวน์
3 เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เล่นสกี ณ ลานสกี – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
4 เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ –  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
 08-12 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
 08-12 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
09-13 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
09-13 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
10-14 มกราคม 2562 38,888.-
11-15 มกราคม 2562 38,888.-
12-16 มกราคม 2562 38,888.-
13-17 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
13-17 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
14-18 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
14-18 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
15-19 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
15-19 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
16-20 มกราคม 2562 38,888.-
17-21 มกราคม 2562 38,888.-
18-22 มกราคม 2562 38,888.-
19-23 มกราคม 2562 38,888.-
20-24 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
20-24 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
21-25 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
21-25 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
22-26 มกราคม 2562 38,888.-
23-27 มกราคม 2562 38,888.-
25-29 มกราคม 2562 38,888.-
27-31 มกราคม 2562 38,888.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 BUS1 38,888.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2 38,888.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 BUS1 38,888.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2 38,888.-
11-15 กุมภาพันธ์ 2562 40,888.-
12-16 กุมภาพันธ์ 2562 40,888.-
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 38,888.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • มัดจำท่านละ 18,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือติดต่อสอบถาม คลิก